Cours de N'ko en video
Cours de N'ko en video
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߡߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬
ߓߍ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫߸ ߢߝߍߕߊ߮ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߞߊߙߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߓߊߓߋ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ ߕߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ߝߋߎ߫.
Apprenez rapidement et facilement N'ko
ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫
Fasso sur YouTube
ߒߞߏ ߗߍߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫
ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
Aperçu du clavier N'ko
ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ TV
Contact us


Fasso on Facebook

ߝߊ߬ߛߏ
ߞߘߐߝߐߟߊ߲ Translator
ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫
ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ߫ ߖߌߦߊ߬ߞߊ߲