ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫
Icone of fasso

  ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫

 • ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߡߏߙߌ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߟߋߞߎߦߟߊ߫ ߥߣߊ ߒߛߙߍߜߘߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫

 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߏߙߌ ߞߍߕߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬

 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋ߬ߦߌߓߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ߓߊ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߟߊ߫ ߥߣߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫

 • ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬

 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߡߐ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߋ߬

 • ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫

 • ߒߞߏ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߣߊ߲߬ߝߏ߬ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ ߛߙߊ߫ ߘߐ߫

 • ߒߞߏ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߋߡߍ߲ߕߊ ߘߐ߫

 • ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߞߘߌ߬ߘߎ߰߸ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߜߙߊ߬ߘߊ ߘߐ߫

 • ߒߞߏߔߊߘߌ߬: ߛߎ߲ߝߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

ߒߞߏ ߛߊ߲߬ߥߟߊ