ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫
Icone of fasso

ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬

ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦ   ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫  02/11/2015

ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߑߛ   ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߞߍߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߡߏߛߑߞߎ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫، ߜߎ߭ߜ߭ߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߕߘߍ߬   ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫  31/10/2015

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍߟߊ߬ ߊߘߊߡߊ߬ ߖߊ߬ߟߏ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߒߢߍ ߝߍ߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐߞߍ߫ ߛߓߊ߬ߕߌߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬߸ ߥߟߋߣߍ߲߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߱ߖߌߘߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߟߏ߬ ߞߏ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ ߢߣߊ߬ߕߊߟߌ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ ߟߊ߬ ߸ߓߙߊ߬ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߸ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߞߢߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߫ ߒߞߏ ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߦߊߝߐߞߛ ߟߊߒߞߏߦߊ߫   ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫  29/10/2015

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫. ߞߏߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬.ߺ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴ   ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫  25/10/2015

ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫


ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߡߎ߬ߡߍ߫. ߌ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߓߍ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬.ߺ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬   ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫  25/10/2015

ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߡߎߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߬.ߺ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߞߐߜߍ : 1,

Il y a 5 articles, sur cette page : articles de 1 à 5.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߞߐߜߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊߛߊ߲ߘߐߟߊ

© ߝߊ߬ߛߏ ߞߍߦߙߐ | ߞߟߊߓߎ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߏ߬ߦߊ