ߝߊ߬ߛߏ
ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ߫ ߖߌߦߊ߬ߞߊ߲
ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫
ߒߞߏ ߗߍߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߡߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬
Cours de N'ko en video
Cours de N'ko en video
Apprenez rapidement et facilement N'ko
Aperçu du clavier N'ko
ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫

Fasso sur YouTube
Fasso on Facebook