Cours de N'ko en video
Cours de N'ko en video
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߡߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬
Apprenez rapidement et facilement N'ko
ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫
Fasso sur YouTube
ߒߞߏ ߗߍߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫
ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲
ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ TV
Contact us
Aperçu du clavier N'ko


Fasso on Facebook

ߝߊ߬ߛߏ
ߞߘߐߝߐߟߊ߲ Translator
ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫
ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ߫ ߖߌߦߊ߬ߞߊ߲